آذين وب

سيستم مديريت محتوا

طراحي سايت

طراحي وب

طراحي وب سايت

طراحي وب سايت

مسابقه

۱-ویژگی های فرد قابل اعتماد چیست؟

۲-رسول اکرم می فرماید علم همانند گنجی است که کلید آن سوال است چه کسانی از این گنج بهره می برند؟

۳-ارجاع یعنی چه؟

۴-سه ویژگی انسان های فروتن را از یک معصوم(ع) با ذکر نام معصوم نقل کنید.

۵-خودارزیابی یعنی چه؟

منبع:دفتر ششم کارگاه اندیشه(خودارزیابی)

جایزه:به قید قرعه مجموعه ای از کارگاه اندیشه به بهترین جواب ارائه خواهد شد.

دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۱
مدیر