آذين وب

سيستم مديريت محتوا

طراحي سايت

طراحي وب

طراحي وب سايت

طراحي وب سايت

مقاله«لذت»-امیر محمد فامینی نژاد

به نام خدا
موضوع: لذت
نویسنده: امیرمحمدفامینی نژاد(متولد۱۳۸۲)
تاریخ:۵/۱۰/۱۳۹۱
مقدمه
من امروز می خواهم درباره ی لذّت صحبت کنم.استاد روز سه شنبه سوالی داد که این گونه بود چرا انسان فهیم وعاقل ازپدیده ها،اتفاقات، علوم وآگاهی ها لذت بیشتری می برد؟من جواب این سوال را دربدنه ی مقاله می نویسم ولی قبل از آن چند سوال طرح می کنم:
۱٫ایا لذت بافهمیدن ارتباط دارد؟۲٫لذت باچه چیزهایی ارتباط دارد؟۳٫فهمیدن یعنی چه؟۴٫آیا می شود دریک خانواده یک نفر فقط به فکرخودش باشد وتنهایی لذت ببرد وبه دیگران فکر نکند؟۵٫آیا لذتی هم داریم  که باعث ناراحتی ما شود؟۶٫آیا برنامه ریزی بالذت ارتباط دارد؟۷٫آیا ما نماز را می فهمیم وازآن لذت می بریم؟
بدنه ی مقاله
حالا جواب سوالی که برای تان می خوانم: انسان فهیم و عاقل پدیده ها واتفاقات را می فهمد ودرک می کند که ان شخص یا ان چیز چه می گویدوچه لذتی دارد مثلا اگر من سوار ماشینی شوم واز ان اطلاعات زیادی داشته باشم از سوار شدن به ان بیشتر لذت می برم ولی اگر بدون داشتن اطلاعات سوارشوم ازسواران شدن به ان کمتر لذت می برم.راستی اصلا لذت چیست؟به نظر من لذت یعنی حس خوبی که با حواس پنج گانه یا وهم وخیال خود وتصور کردن ویاحتی باهردوی ان ها به دست می اوریم. لذت با کلماتی مانند درک وفهم وفهمیدن وعقل ارتباط دارد.
از نظر من فهمیدن یعنی یک موضوع را به طور کامل درک کنیم و ان رابفهمیم .لذت به غیر از درک وفهم وفهمیدن با چیز های دیگری مثل برنامه ریزی هم ارتباط دارد وچون لذت چیز بسیار مهمی در زندگی ماست ماباید برنامه ی خودرا چهار قسمت کنیم یک قسمت ازان رادر باره ی کارهایی که کرده ایم فکر کنیم کمی باخانواده و دوستان خوب گفتو گو کنیم کمی کاروتلاش کنیم وکمی هم لذت ببریم.
امام صادق(ع)هم فرموده اند:اوقات خودرا چهارقسمت کنید:
یک قسمت راتفکر کنید.قسمت دوم را با کسانی که در دل باشما یک رنگ هستند وواقعیت رابه شما می گویند بپردازید.قسمت سوم رابرای بدست اوردن مخارج زندگی کاروتلاش کنید وقسمت چهارم را به لذت بردن از زندگی بپردازید البته لذت هایی که دین ما به ما اجازه داده است که باعث عقب ماندن ما از کارهایمان نشود.اگر ماموضوعی راخوب منوجه شویم یعنی انرا بفهمیم از ان موضوع لذت بیشتری می بریم مثلادر مورد فیلم هورتون یا دوازده مرد خشمگین دفعه ی اول که این فیلم رامی دیدم کاملا متوجه نشدم که چه چیزی رامی خواهد نشان دهداما وقتی برای بار دوم یا سوم این فیلم ها رامی دیدم مطالب بیشتری را می فهمیدم وبیشتر لذت می بردم.
نتیجه گیری
لذت یکی از چیزهای مهم زندگی است به شرط این که ما را از کار های اصلی ومهم عقب نیندازد و هرچه فهم مابیشتر شود از موضوع اطرافمان بیشتر لذت می بریم
منابع
گفت و گوبامادرم وخواهرم و گفت وگوهای داخل کلاس

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
مدیر