آذين وب

سيستم مديريت محتوا

طراحي سايت

طراحي وب

طراحي وب سايت

طراحي وب سايت

مقاله«لذت»،«درک»و«فهم»

ه نام خداوند
موضوع : لذّت، درک، فهم

نویسنده :ریحانه خدایاری(متولد۱۳۸۲)

۱۳۹۱/۱۰/۱۰
چکیده :
وقتی انسان چیزی را درک کند ازآن لذّت می برد، درک وفهم با لذّت ارتباط دارد، انسان عاقل و فهیم متوجه می شود که در هر پدیده و اتفاق پیامی وجود دارد و او ازدرک این پیام ها لذّت بیشتری می برد. فردی را در نظر بگیرید که ازشوخی کردن لذّت می برد، اگر این لذّت او از حد خود خارج شود باعث ناراحتی و دلخوری دیگران می شود.
واژگان کلیدی :لذّت، درک، درست یا نادرست
مقدمه :امروزدر تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۱می خواهم برای شما مقاله ای با موضوع لذّت ارائه کنم.
واما چندسئوال :
۱- لذّت چیست؟
۲- درک وفهم راتعریف کنید؟
۳- درک وفهم چه ارتباطی با لذّت دارد؟
۴- آیا همه لذّت ها درست اند؟ چرا؟
۵- آیا باید هرچیزی رادرک کرد تا بتوان ازآن لذّت برد؟
۶- چرا انسان فهیم وعاقل از پدیده ها، اتفاقات، علوم وآگاهی ها لذّت بیشتری می برد؟
بدنه مقاله:
شاید بتوان گفت لذت درک وفهم موضوعاتی هستند که دانستن آن ها برای زندگی بهترضروری است.
شایدهم بخواهید بگوئید که برای چه؟
امیدوارم دراین مقاله جواب سئوال خود راپیداکنید.
لذت ازنظرهرکسی معنی متفاوتی دارد. بعضی از ما لذّت رادر کمک کردن، عبادت کردن، شغل معلمی،ثروت علمی، خوردن، بازی کردن، نقاشی کردن، دیدن مناظر  و یا درس خواندن می بینیم. شایدهم بعضی وقت ها ازگذشت کردن لذّت ببریم.
شاید بتوان گفت اگرکسی ازچیزی خوشش بیاید و گذر زمان رامتوجه نشود ازآن چیز لذّت برده است. برای توضیح بیشتر به مثال زیرتوجه کنید:
فرض کنید یک نقاش ازساعت ۴بعدازظهرشروع می کند به کشیدن نقاشی، هنگامی که اوبه خود می آید متوجه می شود که عقربه های ساعت عدد۹ را نشان می دهند اودرهنگام نقاشی کشیدن گذرزمان را متوجه نشده است و می توان گفت که اوازنقاشی کشیدن لذّت برده است.
درک وفهم چه ارتباطی با لذت دا رد؟
وقتی ما چیزی رادرک می کنیم از آن لذّت بیشتری می بریم چگونه؟
وقتی چیزی را از ما می گیرند ما آن را درک می کنیم ومی فهمیم به آن چیز چه قدرنیاز داشته ایم و وقتی آن چیز را به ما باز می گردانند از آن لذّت بیشتری می بریم. برای مثال: وقتی ما تشنه نیستیم آب را تند تند می خوریم و از آن لذّت کمی می بریم ولی وقتی تشنه هستیم از خوردن آب لذّت بیشتری می بریم.
ممکن است برای شما این سئوال پیش بیاید که آیا همه ی لذّت ها درست اند؟
به نظرمن نه؛ ماهم لذّت درست داریم وهم لذّت نادرست.
دونفر را در نظر بگیرید(معیارمان برای نفراول مصرف به اندازه است)نفراول ازخوردن گوشت گوسفند و یا نوشیدن آب و یا آبمیوه لذّت می برد و نفر دوم ازخوردن گوشت خوک و یا نوشیدن شراب لذّت می برد.
هردو به اندازه خودلذّت می برند اما لذّت نفراول درست است زیرا خوردن گوشت گوسفند و آب یا آبمیوه به بدن او ضرری نمی رساند اماخوردن گوشت خوک به بدن آسیب می رساند.
ویا کسی رادرنظربگیریم که ازشوخی کردن لذّت می برد اگراین لذّت او(شوخی کردن)ازحد خود خارج شود باعث ناراحتی و د لخوری دیگران می شود.
چرا انسان فهیم وعاقل ازپدیده ها، اتفاقات، علوم وآگاهی ها لذّت بیشتری می برد؟زیرا انسان عاقل وفهیم متوجه می شود که در هرپدیده واتفاقی پیامی وجود دارد و او از درک این پیام ها لذّت بیشتری می برد، زیرا آن ها را فهمیده است. همینطور ا نسان فهیم ازکسب آگاهی علوم وآگاهی لذت بیشتری می برد زیرا او می داند که این علوم وآگاهی به چه دردی می خورد و چگونه می تواند ازآن ها استفاده کند.
نتیجه گیری:
پس ازاین مقاله می توان نتیجه گرفت که:
ما با درک اتفاقات وپدیده ها می توانیم ازآن ها لذت بیشتری ببریم وانسان عاقل ازیادگیری علوم ودرس گرفتن از پدیده  ها لذت بیشتری می برد.
منابع:
فرهنگ فارسی عمید، گفت وگوهای داخل خانه، نتیجه گیری های جلسه قبل کارگاه اندیشه

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
مدیر