آذين وب

سيستم مديريت محتوا

طراحي سايت

طراحي وب

طراحي وب سايت

طراحي وب سايت

مدیلیانی

آمدئو (نقاش،پیکره ساز و رسّام ایتالیایی  ۱۸۸۴-۱۹۲۰). یکی از مشهورترین هنرمندان ایتالیایی در سده بیستم به شمار می آید.

غالباً او را چون  یک  شخصیت منپارناسی غیر عادی (یعنی آدمی خوش قیافه، فقیر، مغرور، عاشق پیشه و میگسار) معرفی کرده اند. در واقع، افسانه زندگانی او را دوستان شاعر و نویسنده اش ساخته و پرداخته اند. در این افسانه، تمرکز شدید او بر نقاشی در سالهای آخر عمر کوتاهش  نادیده  گرفته شده  است.

مدیلیلنی در رم، ونیز، و فلورانس هنرآموزی کرد. به پاریس رفت (۱۹۰۶). بی آنکه به گروه معینی وابسته شود، درسهای بسیاری از نقاشیهای تولوز_لترک، سزان، پیکاسو(دوره های آبیفام و گلفام)، مجسمه سازی آفریقایی و تجربه های فووها و کوبیست ها آموخت. آثارش را در سالن مستقلان به  نمایش  گذاشت (۱۹۰۸).

با برانکوزی دوست شد (۱۹۰۹)؛ و این دوستی در هنر او نقشی تعیین کننده داشت. چند سالی به مجسمه سازی روی آورد (۱۹۱۰-۱۹۱۳) و کوشید کیفیتی بدّوی و بتگونه به مجسمه های خود بدهد (مثلاً: سردیس زن-۱۹۱۲). شاید او بیش از هر هنرمند دیگری توانست از هنر آفریقایی مایه بگیرد. ولی به سبب عارضه ریوی ناشی از گردسنگ، و نیز به دلیل گرانی مواد و مصالح مجسمه سازی، ناگزیر از این هنر دست کشید. با این حال، بسیاری از جلوه های مجسمه یی (از جمله: کشیدگی گردن و سر، و برجسته نمایی بینی) در نقاشی های  خود به  کار گرفت. او عمدتاً به چهره نگاری  و نقاشی از بدن برهنه زنان  پرداخت؛ و مضمون غم  و تنهایی را به طرز لطیف  و شاعرانه  در آثارش  نشان  داد.

اگر چه  مدیلیانی از پیشگامان هنر مدرن بسیار می آموزد، به لحاظ صوری سهم چندانی در جنبشهای نوین ندارد. در نقاشی او پژواکی از بتی چلّی، نقاشان سیه نامی سده چهاردهم، و برخی منریست های ایتالیایی به چشم می خورد. تحریفهای صوری و خطهای  شکلساز منحنی و نرم را فقط بدان سبب به کار می برد که احساس خویش را نسبت  به موضوع  بهتر بیان کند. در چهره نگاری هر چه همدلی او با مدل بیشتر باشد دیدش ژرف تر و روانکاوانه تر میشود. او با نقاشی هایش این نکته را آشکار می سازد که احساس قوی هنرمند نسبت به موضوع مورد مشاهده می تواند آن موضوع را تا سقف شعر و افسانه ارتقا دهد. از جمله آثارش: ویولنسل نواز(۱۹۰۹)؛ چهره شعیم(۱۹۱۷)؛ بدن برهنه(۱۹۱۷).

14 4 6 2

دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
مدیر