آذين وب

سيستم مديريت محتوا

طراحي سايت

طراحي وب

طراحي وب سايت

طراحي وب سايت

مطالبی پیرامون شنیدن و نشنیدن – ۹۳/۱۲/۱۳

بسم الله الرحمن الرحیم

مطالبی پیرامون شنیدن و شنیده شدن – ۹۳/۱۲/۱۳

۱٫ﻣﺎ ﭼﯿﺰی را ﻋﻤﯿﻘﺎً ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج ﯾﺎ اﺷﺘﯿﺎق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﯾﺎ اﺷﺘﯿﺎﻗﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ درﺟﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻪ ی ﺷﻨﯿﺪن ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .

  1. ﺑﺎﻻ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﻨﯿﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﯿﻤﺎن و ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷـﻨﯿﺪن را در ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده و رﺷﺪ دﻫﯿﻢ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﻠﻢ و ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺪن ﺳﻮق داده اﯾﻢ .

۳ . ازﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻬﻢ ﺷﻨﯿﺪن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ، اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ، اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ، ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ . ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻮاﻧﻊ، ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺴﻢ و ﺗﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .

۴ . ازﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻬﻢ ﺷـﻨﯿﺪن ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﺳـﺘﺪﻻل و ﺗﻔﻬﻢ، ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪن در ﺳـﺒﮏ و ﺳـﻠﯿﻘﻪ ی ﺧﺎص ﺑﺪون ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻌﻘﻞ،ﺧﯿﺎﻟﭙﺮدازی، اﻋﺘﯿﺎد ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺳﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻮاﻧﻊ، ﻣﻮاﻧﻊ وﻫﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

.۵ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪن را ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺖ، ﺧﻮب ﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .

.۶ﺧﯿﺎل اﻧﮕﯿﺰی و وﺳﻌﺖ ﺗﺼﻮرات در» ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن« ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﯿﺸـﺘﺮ از « دﯾﺪه ﺷﺪن » اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺣﺸﺮه، ﺗﺼﻮری ﮐﻪ از آن دارﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ ﺗﺮ از دﯾﺪن ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺎﺻﯽ از ﯾﮏ ﺣﺸﺮه اﺳﺖ.

  1. ﺷﻨﯿﺪن واﻗﻌﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺎ از ﺷﻨﯿﺪ ن ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﯾﻢ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺑﻪ آن ﻓﻬﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. دﻟﯿﻞ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﺎ ازﻣﻌﺼﻮﻣﺎن ﯾﺎ اوﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮب ﺷﻨﯿﺪن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .

.۸ﺗﻤﺎم دﻋﻮاﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از دو اﻣﺮ « ﻧﮕﻔﺘﻦ » و « ﻧﺸﻨﯿﺪن» اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻫﺮ دو اﻣﺮ « ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸـﺪه» و « ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸـﺪه » ﻣﻌﻨﺎی « ﺷﻨﺎﺧﺖ » را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

جهت دریافت فایل PDF بر روی لینک زیر کلیک کنید :

۱۳٫۱۲٫۹۳

 

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است 

شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۴
مدیر