آذين وب

سيستم مديريت محتوا

طراحي سايت

طراحي وب

طراحي وب سايت

طراحي وب سايت

ﻟﺰوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن (ﺑﺨﺶ )۱ — ۹۴/۰۱/۱۹

بسم الله الرحمن الرحیم

ﻟﺰوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن (ﺑﺨﺶ )۱ — ۹۴/۰۱/۱۹

.۱ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از دو واژه « ﺑﺮ» و « ﻧﺎﻣﻪ » ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮﺷﺘﻪ. وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ « ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی» ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﻨﯿﻢ و آن را در ذﻫﻦ ﯾﺎ روی ﮐﺎﻏﺬ ﯾﺎ ﺻــﻔﺤﻪ ﻣﺠﺎزی ﻣﺜﻞ (راﯾﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﮔﻮﺷــﯽ ) ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ.

.۲ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ « ﭘﺮورش» ، ﭘﺮورش ﯾﮏ ﺧﺸــﺖ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﻓﺮق دارد و ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺮﺗﺒﻪ ای از ﻋﻠﻢ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ. ﭘﺮورش اﻧﺴـــــﺎن آﻧﻘﺪر ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ روش ﻫﺎی وﺳﯿﻊ و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای آن ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻟﻤﺎن و ﺣﮑﯿﻤﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ، ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

.۳ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از « ﺗﺮﺑﯿﺖ» در اﻣﺮ اﻧﺴــﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮورش ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐﻪ از وﺟﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺴـــﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﭘﺮورش ﺑﺪن ﻣﻼک ﻧﯿﺴﺖ . ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺮوش ﺟﺴﻢ، روان، ﻫﻮش، ﻋﻘﻞ و روح اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻼک اﺳﺖ.

.۴ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ راه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ. ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﺴـــــﻢ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻓﮑﺮ و روح و روان ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﭘﺮورش ﯾﺎﺑﺪ.

.۵ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﮕﺮی در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮑﻪ ﻣﺎ در ﭘﺮورش از روش ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ، ﻋﻘﻠﯽ و ﮐﺘﺎب و ﺳـﺨﻨﺎن وﺣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺆﯾﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﻢ.

.۶ ﺑﺮای ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی داﺷﺖ . ﺑﺨﺸــﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺆﯾﺪ ﻋﻠﻢ ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻋﻘﻞ ﻫﺴـــﺖ ﺗﻮﺳﻂ وﺣﯽ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺨﺸـﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴـﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﮐﺸــﻒ و اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد.

 

جهت دریافت فایل PDF بر روی لینک زیر کلیک کنید :

۱۹٫۱٫۱۳۹۴

 

استفاده از مطالب باذکر منبع بلامانع است

شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۴
مدیر