آذين وب

سيستم مديريت محتوا

طراحي سايت

طراحي وب

طراحي وب سايت

طراحي وب سايت

ﻟﺰوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن (ﺑﺨﺶ ۲ ) — ۱۳۹۴/۰۴/۱۰

بسم الله الرحمن الرحیم

ﻟﺰوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن (ﺑﺨﺶ ۲ )        —    ۱۳۹۴/۰۴/۱۰

۱- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ، اﺳﺘﻌﺪاد، ﺑﻮم ، ﻓﻄﺮت و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ و رواﻧﯽ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴـﺮان ﺷﺎﯾﺪ در ﺑﻌﻀـﯽ از اﻣﻮر ﻫﻤﺴـﺎن ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﺑﻌﻀـﯽ از ﺟﻬﺎت ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . ﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴـﯽ را آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن در ﻏﺮب آﻣﻮزش ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ در ﺳﯿﺴـﺘﻢ  ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﯾﺮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد .

۲- ﻣﻨﻈﻮر از ﺻـﺤﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ روﺷــﻬﺎ ی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻏﯿﺮ از ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮدن ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻘﻼﻧﯽ (و ﺣﺘﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اﻣﻮر ﻓﻄﺮی ﮐﻪ در ﺳﺨﻨﺎن اوﻟﯿﺎ و وﺣﯽ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه ) ﺑﺎﺷﺪ .

– ۳ﺑﻌﻀـﯽ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی راﯾﺞ آﻣﻮزﺷﯽ، ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ و اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻌﺮوف ﯾﺎ ﻣﺸــﻬﻮر ﺑﻮدن آن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﯾﺎ  ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﮐﻪ از ﻏﺎﻓﻠﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﯾﮑﺴﻮ ﻧﮕﺮ ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺨﺘﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

۴- اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻪ ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺎن ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴــــﺖ در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﻮه اﻣﻮر ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸــﺎ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺨﻦ اﻣﯿﺮ ﻣﻮﻣﻨﺎن(ع) اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺧﻄﺒﻪ  ۳۵- ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﭘﻨﺪ دﻫﻨﺪه ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ و ﻧﮕﺮان ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و داﻧﺎی ﮐﺎر و ﺑﺎ ﺗﺞرﺑﻪ اﺳﺖ ﺣﺴﺮت و ﭘﺸـﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد . ( ان ﻣﻌﺼﯿﻪ اﻟﻨﺎﺻﺢ اﻟﺸﻔﯿﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺠﺮب ﺗﻮرث اﻟﺤﺴﺮه و ﺗﻌﻘﺐ اﻟﻨﺪاﻣﻪ ).

 

جهت دریافت فایل PDF بر روی لینک زیر کلیک کنید :

۱۰٫۴٫۹۴

 

استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است 

برچسب ها :
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۴
مدیر