آذين وب

سيستم مديريت محتوا

طراحي سايت

طراحي وب

طراحي وب سايت

طراحي وب سايت

ﻣﻮﺿﻮع: ﻣﺪاﺧﻼت ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر – ۹۴/۱۲/۱۶

موضوع جلسه : مداخلات تربیتی ناسازگار مورخ ۹۴/۱۲/۱۶

رئوس کلی جلسه :

۱٫ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻟﻬﯽ، ﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﺮب ﺧﺪا ی ﯾﮑﺘﺎ اﺳﺖ.
۲٫ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دور ﺷﺪن از ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮد، ﻣﺪاﺧﻠﻪ ی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد.

۳٫ اﮐﺜﺮ ﻣﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ را در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎدی و رﻓﺎه در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻮﻟﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ وﺟﻬﻪ و اﻣﮑﺎن درآﻣﺪی و ﻣﻌﺸﯿﺘﯽ آن در ﮔﺎم اول ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ در آﻣﺪ و ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺛﺒﺎت ﺷﻮد را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﺧﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
۴٫ وﺟﻪ ﻣﻌﻨﻮی ﺗﺮﺑﯿﺖ اﮐﺜﺮا ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه و ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺬﻫﺐ، ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.
در ﺗﺪاوم ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﻣﺮوز ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
۱- ﻣﺪاﺧﻼت ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺎﻣﻞ دو دﺳﺘﻪ ﻋﻤﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻟﻒ: اﺧﺘﻼل ﻫﺎی ﻣﺎدی: ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼل ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ، روان ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، ﻣﻠﻤﻮس و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﻤﯽ.
ب: اﺧﺘﻼل ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺎدی: ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼل ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻤﺎﯾﻼت، اﻃﻼﻋﺎت، ﻋﺮف ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﻋﺮف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎورﻫﺎ.

 

جهت دریافت فایل PDF بر روی لینک زیر کلیک کنید :

۹۴-۱۲-۱۶

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است

سه شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۴
مدیر