آذين وب

سيستم مديريت محتوا

طراحي سايت

طراحي وب

طراحي وب سايت

طراحي وب سايت

مشاوره اینترنتی

مشاوره اینترنتی به ۲ بخش تقسیم می شود.

۱- مشاوره خلاقیت بصری ودیداری
۲- راهنمای اولیاء فراگیر
۱- مشاوره خلاقیت:(قبل از شروع اینکار باید مبلغ ۴۰۰۰۰ تومان بابت ۴ بار مشاوره به شماره حساب  ۹-۶۶۷۲۹-۲۰ بانک پارسیان  به نام موسسه سرویاسین  واریز نمایند.)
   الف- اولیائ ۱۰ عدد از آخرین نقاشی های کودک که صرفاً کار خود کودک بوده و اولیائ در آن ها دست نبرده اند  را اسکن کرده و به آدرس اینترنتی info@sarveyasin.com می فرستند.
    ب- یک پرسشنامه برای ایشان فرستاده خواهد شد که باید آن را پر کرده و  ارسال نمایند.
    ج- پس از بررسی پرسشنامه و کارهای کودک توضیحات لازم به والدین ارائه خواهد شد و در صورت مشاهده موردی خاص ۱۵ دقیقه مشاوره تلفنی خواهند داشت.
   در این راستا کتاب و سایت نیز به ایشان ارائه خواهد شد.
۲-راهنمای اولیاء فراگیر:(قبل از شروع مبلغ ۴۰۰۰۰ تومان به شماره حساب فوق الذکر واریز نمایید.

   الف- فاکتورهایی در رابطه با کودک به اولیاء ارائه می گردد که این فاکتورها توسط  والدین روزانه به صورت گزارش نوشته می شود  و همراه با تکالیف خواسته شده توسط مشاور در هفته یکبار ایمیل شده و پس از بررسی گزارش نکات لازم توسط کارشناس ارائه می گردد.(هم گزارشها و هم تکالیف بایستی ایمیل شوند.)
هدف : پس از یکسال اولیاء فراگیر این روند را می توانند به صورت خودکار ادامه دهند و یک روش تحقیق را پیش گرفته و می توانند این گزارش ها را به کودکان خود در آینده ارائه دهند.